Statut

Pravidla internetového obchodu SteelBlue

ze dne 13. července 2022

I. Definice

Termíny používané v Pravidlech znamenají:

1. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení přiznávají právní způsobilost, která v rámci Obchodu provádí Objednávku;

2. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů);

3. Pravidla - tato Pravidla pro poskytování elektronických služeb v rámci internetového obchodu SteelBlue;

4. Internetový obchod (Obchod) – webová stránka dostupná na adrese www.steelblue.pl, prostřednictvím které může Zákazník zejména zadávat Objednávky;

5. Zboží – produkty prezentované v Internetovém obchodě;

6. Kupní smlouva - smlouva o prodeji Zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi SteelBlue a Zákazníkem, uzavřená prostřednictvím webových stránek Obchodu;

7. Zákon o právech spotřebitelů - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827);

8. Zákon o poskytování elektronických služeb - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů č. 144, pol. 1204, ve znění pozdějších předpisů);

9. Objednávka - Prohlášení vůle Zákazníka směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy, s uvedením zejména druhu a množství Zboží.

II. Obecná ustanovení

2.1. Tato Pravidla definují pravidla pro používání internetového obchodu dostupného na www.steelblue.pl.

2.2. Tyto předpisy jsou předpisy uvedené v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.

2.3. Tato pravidla specifikují zejména:

a) pravidla pro registraci a používání účtu jako součásti internetového obchodu;

b) obchodní podmínky pro elektronickou rezervaci produktů dostupných v internetovém obchodě;

c) obchodní podmínky pro elektronické zadávání Objednávek v rámci internetového obchodu;

d) pravidla pro uzavírání kupních smluv s využitím služeb poskytovaných v rámci Internetového obchodu.

2.4. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že zákazníkem používaný ICT systém splňuje následující minimální technické požadavky:

a) Internet Explorer verze 8 nebo novější s povoleným JavaScriptem, popř

b) Google Chrome, Opera nebo Mozilla Firefox s povoleným JavaScriptem,

c) minimální rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů.

2.5. Aby mohl zákazník používat internetový obchod, měl by získat vlastní přístup k počítačové stanici nebo koncovému zařízení s přístupem na internet.

2.6. SteelBlue si v souladu s platnými zákony vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím Internetového obchodu osobám starším 18 let. V tomto případě budou potenciální zákazníci na výše uvedené upozorněni.

2.7. Zákazníci mohou kdykoli vstoupit do těchto Pravidel prostřednictvím odkazu na domovské stránce webu www.steelblue.pl a stáhnout si je a vytisknout.

2.8. Informace o Zboží uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jeho popis, technické a funkční parametry a ceny, představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.

III. Pravidla pro používání internetového obchodu

3.1. Podmínkou pro zahájení používání Internetového obchodu je registrace v jeho rámci.

3.2. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře dostupného na jedné ze stránek Obchodu.

3.3. Podmínkou registrace je souhlas s obsahem Pravidel a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.

3.4. SteelBlue může s okamžitou platností zbavit Zákazníka práva používat Internetový obchod, jakož i omezit jeho přístup k některým nebo všem zdrojům Internetového obchodu v případě, že Zákazník poruší Pravidla, a zejména když zákazník:

a) uvedl nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální údaje při registraci v internetovém obchodě, čímž uvedl v omyl nebo porušil práva třetích osob,

b) se prostřednictvím internetového obchodu dopustil porušení osobnostních práv třetích osob, zejména osobnostních práv ostatních zákazníků internetového obchodu,

c) se zapojí do jiného chování, které SteelBlue považuje za neslučitelné s platnými zákony nebo obecnými zásadami používání internetu nebo poškozující dobré jméno SteelBlue.

3.5. Osoba, která byla zbavena práva používat internetový obchod, se nesmí bez předchozího souhlasu SteelBlue znovu zaregistrovat.

3.6. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti se službami poskytovanými na Webu přijímá Internetový obchod technická a organizační opatření přiměřená míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření k zamezení získávání a úprava osobních údajů zasílaných na internetu neoprávněnými osobami.

3.7. Zákazník je povinen zejména:

a) neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah propagující násilí, pomlouvačný nebo porušující osobnostní práva a jiná práva třetích osob,

b) užívat Internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,

c) neprovádění akcí, jako je: zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam) v rámci Internetového obchodu,

d) používat Internetový obchod způsobem, který není nepohodlný pro ostatní zákazníky a pro SteelBlue,

e) používat jakýkoli obsah zveřejněný v rámci internetového obchodu pouze pro osobní potřebu,

f) používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona platného na území Polské republiky, s ustanoveními Pravidel, jakož i s obecnými zásadami používání internetu.

IV. Postup pro uzavření kupní smlouvy

4.1. Chcete-li uzavřít kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, přejděte na webovou stránku www.steelblue.pl, vyberte produkty a proveďte další technické kroky na základě zpráv zobrazovaných zákazníkovi a informací dostupných na webu.

4.2. Výběr objednaného Zboží Zákazníkem se provádí jeho přidáním do košíku.

4.3. Zákazník má při zadávání Objednávky - do doby stisku tlačítka "Objednat" možnost úpravy zadaných údajů a ve výběru Zboží. Chcete-li to provést, postupujte podle zpráv zobrazovaných Zákazníkovi a podle informací dostupných na webových stránkách.

4.4. Poté, co Zákazník využívající Internetový obchod poskytne všechny potřebné údaje, zobrazí se souhrn zadané Objednávky. Souhrn zadané objednávky bude obsahovat informace o:

a) předmět objednávky,

b) jednotkovou a celkovou cenu objednaných produktů nebo služeb, včetně nákladů na dodání a případných dodatečných nákladů,

c) zvolený způsob platby,

d) zvolený způsob doručení.

4.5. Pro odeslání Objednávky je nutné přijmout obsah Pravidel, uvést osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko „Potvrdit nákup“.

4.6. Odeslání Objednávky Zákazníkem je prohlášením o vůli uzavřít Prodejní smlouvu se SteelBlue v souladu s Předpisy.

4.7. Po zadání objednávky obdrží Zákazník e-mail s názvem „Potvrzení objednávky“, který obsahuje konečné potvrzení všech podstatných náležitostí objednávky.

4.8. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy Zákazník obdrží výše uvedený e-mail.

4.9. Kupní smlouva je uzavřena v polštině s obsahem v souladu s Nařízením.

V. Doručení

5.1. Seznam zemí, do kterých dodáváme naše zboží, naleznete na stránce s informacemi o doručení . Doručení probíhá na adresu uvedenou zákazníkem při zadávání objednávky.

5.2. Doručení objednaného Zboží probíhá poštou nebo kurýrem. Náklady na doručení jsou uvedeny na www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . Kromě toho budou náklady na doručení uvedeny v době zadávání objednávky.

5.3. Termín dodání závisí na zvolené formě dodání. Informace o dodacích lhůtách naleznete na stránkách přepravců.

5.4. Zákazníci mohou kdykoli vstoupit do těchto Pravidel prostřednictvím odkazu na domovské stránce webu www.steelblue.pl a stáhnout si je a vytisknout.

5.5. Konsolidace, zabezpečení, zpřístupnění a potvrzení Zákazníkovi příslušných ustanovení Smlouvy o prodeji Zboží probíhá zasláním Zákazníka na uvedenou e-mailovou adresu a přiložením dokladu potvrzujícího koupi k balíku obsahujícímu Zboží.

VI. Ceny a platební metody

6.1. Ceny Zboží jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují všechny složky včetně DPH (s uvedením sazby), cla a všech ostatních složek.

6.2. Zákazník má možnost uhradit cenu:

a) převodem na číslo bankovního účtu,

b) platba v systému PayU SA,

c) platba v systému Przelewy24,

d) platba v systému paynow.

e) platba kartou Visa, platební kartou MasterCard (z kreditní karty je účtován poplatek v okamžiku zadání objednávky),

f) po obdržení,

g) odložená platba (7 dní) - pouze pro školy, rozpočtové jednotky a státní instituce,

h) platba v systému PayPal,

i) platba v systému Revolut.

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) ve vztazích s KLIENTY, kteří jsou SPOTŘEBITELI:

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy jste se dostali do držení věci nebo kdy ji převzala vámi určená třetí osoba jiná než dopravce.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Informace zasílejte na adresu: SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava nebo e-mailem na sklep@steelblue.pl.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy (vrácení) ve vztazích se ZÁKAZNÍKY, kteří nejsou SPOTŘEBITELI (platí pro podnikatele a instituce):

Předpisy o zásadách záruky za vady a záruk za jakost ve smlouvách s podnikateli jsou přejímány přímo ve znění přijatém v občanském zákoníku, čl. 556-581.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější typ standardního dodání nabízený společností nás), neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejného platebního prostředku, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v souvislosti s tímto vrácením nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme zadržet náhradu, dokud neobdržíme položku nebo dokud nám neposkytnete důkaz o jejím vrácení, podle toho, co nastane dříve.

Odešlete prosím zpět nebo předejte položku na SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava, neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení položky. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty věci v důsledku jejího používání jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkce věci.

VIII. Reklamace zboží

8.1. SteelBlue jako prodávající odpovídá Zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22 [1] občanského zákoníku, v rámci záruky za vady v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

8.2. Stížnosti vyplývající z porušení práv zákazníka zaručených zákonem nebo podle těchto Pravidel zasílejte na adresu sklep@steelblue.pl. SteelBlue se zavazuje každou reklamaci posoudit do 14 dnů, a pokud to nebylo možné, v této lhůtě informovat Zákazníka, kdy bude reklamace projednána.

IX. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb

9.1. SteelBlue podniká kroky k zajištění řádného provozu Obchodu v rozsahu, který vyplývá ze současných technických znalostí, a zavazuje se v přiměřené době odstranit veškeré nesrovnalosti nahlášené zákazníky.

9.2. Zákazník je povinen neprodleně oznámit SteelBlue jakékoli nesrovnalosti nebo přerušení fungování webových stránek Internetového obchodu.

9.3. Nesrovnalosti související s fungováním Obchodu může Zákazník nahlásit písemně na adresu: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava nebo e-mailem na sklep@steelblue.pl.

9.4. Zákazník by měl v reklamaci uvést své jméno a příjmení, korespondenční adresu, druh a datum nesrovnalostí souvisejících s fungováním Obchodu.

9.5. SteelBlue se zavazuje každou reklamaci posoudit do 14 dnů, a pokud to nebylo možné, v této lhůtě informovat Zákazníka, kdy bude reklamace projednána.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Řešení jakýchkoli sporů vzniklých mezi SteelBlue a Zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22 [1] občanského zákoníku se předloží příslušným soudům v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

10.2. Řešení jakýchkoli sporů vzniklých mezi SteelBlue a Zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 22 [1] občanského zákoníku občanského zákoníku, se podává soudu příslušnému pro sídlo SteelBlue.

10.3. Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb a další příslušná ustanovení polského práva.