Statut

Pravidla internetového obchodu SteelBlue

ze dne 13.07.2022

I. Definice

Termíny používané v Pravidlech znamenají:

1. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení přiznávají právní způsobilost, která v rámci Obchodu zadává Objednávku;

2. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů);

3. Pravidla - tato Pravidla pro poskytování elektronických služeb v rámci internetového obchodu SteelBlue;

4. Internetový obchod (Obchod) – webová stránka dostupná na adrese www.steelblue.pl, prostřednictvím které může Zákazník zejména zadávat Objednávky;

5. Zboží – produkty prezentované v Internetovém obchodě;

6. Kupní smlouva - smlouva o prodeji Zboží ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená mezi SteelBlue Aleksandra Pochroń a Zákazníkem, uzavřená prostřednictvím webových stránek Obchodu;

7. Zákon o právech spotřebitelů - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827);

8. Zákon o poskytování elektronických služeb - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů č. 144, pol. 1204 v platném znění);

9. Objednávka - Prohlášení Zákazníka o úmyslu směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy, s uvedením zejména druhu a množství Zboží.

II. Obecná ustanovení

2.1. Tato Pravidla definují pravidla pro používání internetového obchodu dostupného na www.steelblue.pl.

2.2. Tyto předpisy jsou předpisy uvedené v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.

2.3. Internetový obchod provozovaný na adrese www.steelblue.pl provozuje Aleksandra Pochroń podnikající pod názvem SteelBlue Aleksandra Pochroń registrovaná v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti (CEIDG), NIP 8262208763, REGON: 386287130, provozovaná společností ministr příslušný pro hospodářské záležitosti. Adresa provozovny: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava.

2.4. Tato pravidla definují zejména:

a) pravidla pro registraci a používání účtu jako součásti internetového obchodu;

b) obchodní podmínky pro elektronické rezervace produktů dostupných v rámci internetového obchodu;

c) podmínky pro podávání Objednávek elektronickými prostředky v rámci internetového obchodu;

d) pravidel pro uzavírání kupních smluv s využíváním služeb poskytovaných v rámci Internetového obchodu.

2.5. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že ICT systém používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:

a) Internet Explorer verze 8 nebo novější s povoleným JavaScriptem, popř

b) Google Chrome, Opera nebo Mozilla Firefox s povolenou podporou JavaScriptu,

c) minimální rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů.

2.6. Pro využívání internetového obchodu by měl zákazník získat přístup k počítačové stanici nebo koncovému zařízení s přístupem na internet.

2.7. SteelBlue Aleksandra Pochroń si v souladu s platnými zákony vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím Internetového obchodu osobám, které dosáhly věku 18 let. V tomto případě budou potenciální zákazníci na výše uvedené upozorněni.

2.8. Zákazníci mohou kdykoli vstoupit do těchto Pravidel prostřednictvím odkazu na domovské stránce www.steelblue.pl a stáhnout si je a vytisknout.

2.9. Informace o Zboží uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jeho popis, technické a výkonové parametry a ceny, představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.

III. Pravidla pro používání internetového obchodu

3.1. Podmínkou pro zahájení používání Internetového obchodu je registrace pod ním.

3.2. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je k dispozici na jedné z webových stránek Obchodu.

3.3. Podmínkou registrace je souhlas s obsahem Pravidel a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.

3.4. SteelBlue Aleksandra Pochroń může zákazníka zbavit práva používat Internetový obchod a může omezit jeho přístup k některým nebo všem zdrojům Internetového obchodu s okamžitou platností v případě, že zákazník poruší Pravidla, zejména když zákazník:

a) při registraci v internetovém obchodě uvedl nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální údaje, zavádějící nebo porušující práva třetích osob,

b) prostřednictvím internetového obchodu porušil osobnostní práva třetích osob, zejména osobnostní práva ostatních zákazníků internetového obchodu,

c) se zapojí do jiného chování, které bude SteelBlue Aleksandra Pochroń uznáno jako neslučitelné s platnými zákony nebo obecnými zásadami používání internetu nebo poškozující dobré jméno SteelBlue Aleksandra Pochroń.

3.5. Osoba, která byla zbavena práva používat internetový obchod, se nesmí znovu zaregistrovat bez předchozího souhlasu SteelBlue Aleksandra Pochroń.

3.6. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti se službami poskytovanými na Webu přijímá Internetový obchod technická a organizační opatření přiměřená míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření k zamezení získávání a úprava osobních údajů zasílaných na internetu neoprávněnými osobami.

3.7. Zákazník je povinen zejména:

a) neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je pomlouvačný nebo porušuje osobnostní práva a jiná práva třetích osob,

b) užívat Internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,

c) neprovádění akcí, jako je: zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam) v rámci Internetového obchodu,

d) používat Internetový obchod způsobem, který není nepohodlný pro ostatní zákazníky a pro SteelBlue Aleksandra Pochroń,

e) používat jakýkoli obsah obsažený v internetovém obchodě pouze pro osobní potřebu,

f) používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona platného na území Polské republiky, s ustanoveními Pravidel, jakož i s obecnými zásadami používání internetu.

IV. Postup při uzavírání Kupní smlouvy

4.1. Chcete-li uzavřít kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, přejděte na webovou stránku www.steelblue.pl, vyberte produkty a proveďte další technické kroky na základě zpráv zobrazovaných zákazníkovi a informací dostupných na webu.

4.2. Výběr objednaného zboží zákazníkem probíhá jeho vložením do košíku.

4.3. Při zadávání Objednávky - až do stisku tlačítka "Objednat" - může Zákazník upravovat zadané údaje a výběr Zboží. Chcete-li to provést, postupujte podle zobrazených zpráv a informací dostupných na webu.

4.4. Poté, co Zákazník využívající Internetový obchod poskytne všechny potřebné údaje, zobrazí se souhrn zadané Objednávky. Souhrn zadané objednávky bude obsahovat informace o:

a) předmět smlouvy,

b) jednotkovou a celkovou cenu objednaných produktů nebo služeb, včetně nákladů na dodání a případných dodatečných nákladů,

c) zvolený způsob platby,

d) zvolený způsob doručení.

4.5. Pro odeslání Objednávky je nutné přijmout obsah Pravidel, uvést osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko „Potvrdit nákup“.

4.6. Odeslání objednávky zákazníkem je prohlášením o vůli uzavřít kupní smlouvu se společností SteelBlue Aleksandra Pochroń v souladu s pravidly.

4.7. Po zadání Objednávky obdrží Zákazník e-mail s názvem „Potvrzení objednávky“ obsahující konečné potvrzení všech podstatných náležitostí Objednávky.

4.8. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy Zákazník obdrží výše uvedený e-mail.

4.9. Kupní smlouva je uzavřena v polštině s obsahem v souladu s Nařízením.

V. Doručení

5.1. Seznam zemí, do kterých dodáváme naše zboží, naleznete na stránce s informacemi o doručení . Doručení probíhá na adresu uvedenou zákazníkem při zadávání objednávky.

5.2. Objednané zboží je doručeno poštou nebo kurýrem. Náklady na doručení jsou uvedeny na www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . Kromě toho budou náklady na doručení uvedeny v době zadávání objednávky.

5.3. Termín dodání závisí na zvolené formě dodání. Informace o dodacích lhůtách zásilek naleznete na stránkách přepravců.

5.4. Zákazníci mohou kdykoli vstoupit do těchto Pravidel prostřednictvím odkazu na domovské stránce www.steelblue.pl a stáhnout si je a vytisknout.

5.5. Konsolidace, zabezpečení, zpřístupnění a potvrzení podstatných ustanovení Smlouvy o prodeji Zboží Zákazníkovi probíhá zasláním Zákazníka na uvedenou e-mailovou adresu a přiložením dokladu potvrzujícího koupi k zásilce obsahující Zboží.

VI. Ceny a způsoby platby

6.1. Ceny Zboží jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují všechny složky včetně DPH (včetně sazby), cla a všech ostatních složek.

6.2. Zákazník má možnost zaplatit cenu:

a) bankovním převodem na číslo bankovního účtu,

b) platba v systému PayU SA,

c) platba v systému Przelewy24,

d) platba v systému paynow.

e) platba kartou Visa, MasterCard (platba z kreditní karty je účtována v okamžiku objednávky),

f) po obdržení,

g) odložená platba (7 dní) - pouze pro školy, rozpočtové útvary a státní instituce,

h) platba v systému PayPal,

i) platba v systému Revolut.

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) ve vztazích se ZÁKAZNÍKY, kteří jsou SPOTŘEBITELI:

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana jiná než dopravce nabudete zboží do fyzické držby.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Informace zasílejte na následující adresu: SteelBlue Aleksandra Pochroń, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava nebo e-mailem na následující adresu: sklep@steelblue.pl.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy (vrácení) ve vztazích se ZÁKAZNÍKY, kteří nejsou SPOTŘEBITELI (platí pro podnikatele a instituce):

Předpisy týkající se zásad záruky za vady a záruky za jakost ve smlouvách s podnikateli jsou převzaty přímo ve znění přijatém v § 556-581 občanského zákoníku.

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás přijali, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější námi nabízený způsob standardního dodání). , a to neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku této náhrady nevzniknou žádné poplatky. Můžeme zadržet náhradu, dokud neobdržíme položku nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jejím vrácení, podle toho, co nastane dříve.

Odešlete prosím zboží zpět nebo nám jej zašlete na následující adresu: SteelBlue Aleksandra Pochroń, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava, okamžitě a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Zodpovídáte pouze za snížení hodnoty věci v důsledku jejího používání jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování věci.

VIII. Reklamace Zboží

8.1. SteelBlue Aleksandra Pochroń jako prodávající odpovídá Zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22 [1] občanského zákoníku, v rámci záruky za vady v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

8.2. Stížnosti vyplývající z porušení práv zákazníka zaručených zákonem nebo podle těchto Pravidel zasílejte na adresu sklep@steelblue.pl. SteelBlue Aleksandra Pochroń se zavazuje zvážit každou reklamaci do 14 dnů, a pokud to nebylo možné, v této lhůtě informovat zákazníka, kdy bude reklamace projednána.

IX. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb

9.1. SteelBlue Aleksandra Pochroń podniká kroky k zajištění správného fungování Obchodu v rozsahu, který vyplývá ze současných technických znalostí, a zavazuje se v přiměřené době odstranit veškeré nesrovnalosti nahlášené zákazníky.

9.2. Zákazník je povinen neprodleně informovat SteelBlue Aleksandra Pochroń o jakýchkoli nesrovnalostech nebo přerušeních fungování webových stránek Internetového obchodu.

9.3. Nesrovnalosti související s fungováním Obchodu může Zákazník nahlásit písemně na adresu: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava nebo e-mailem na následující adresu: sklep@steelblue.pl.

9.4. Zákazník by měl v reklamaci uvést své jméno a příjmení, korespondenční adresu, druh a datum nesrovnalostí souvisejících s fungováním Obchodu.

9.5. SteelBlue Aleksandra Pochroń se zavazuje zvážit každou reklamaci do 14 dnů, a pokud to nebylo možné, v této lhůtě informovat zákazníka, kdy bude reklamace projednána.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Řešení jakýchkoli sporů vzniklých mezi SteelBlue Aleksandra Pochroń a zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22 [1] občanského zákoníku podléhá příslušným soudům v souladu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu.

10.2. Řešení jakýchkoli sporů vzniklých mezi SteelBlue Aleksandra Pochroń a zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 22 [1] občanského zákoníku občanského zákoníku podléhá soudu příslušnému pro sídlo společnosti SteelBlue Aleksandra Pochroń.

10.3. Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb a další příslušná ustanovení polského práva.