Νόμος

Κανονισμοί του ηλεκτρονικού καταστήματος SteelBlue

της 13 Ιουλίου 2022

Ι. Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στους Κανονισμούς σημαίνουν:

1. Πελάτης - φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανική μονάδα που δεν είναι νομικό πρόσωπο, του οποίου οι ειδικές διατάξεις παρέχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, που υποβάλλει Παραγγελία εντός του Καταστήματος.

2. Αστικός Κώδικας - Νόμος της 23ης Απριλίου 1964 (Εφημερίδα των Νόμων Αρ. 16, σημείο 93, όπως τροποποιήθηκε).

3. Κανονισμοί - αυτοί οι Κανονισμοί για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ως μέρος του ηλεκτρονικού καταστήματος SteelBlue.

4. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (Κατάστημα) - ένας ιστότοπος που διατίθεται στη διεύθυνση www.steelblue.pl, μέσω του οποίου ο Πελάτης μπορεί, ειδικότερα, να κάνει Παραγγελίες.

5. Αγαθά - προϊόντα που παρουσιάζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

6. Σύμβαση πώλησης - σύμβαση πώλησης αγαθών κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, που συνήφθη μεταξύ της SteelBlue και του Πελάτη, η οποία συνήφθη χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο του Καταστήματος.

7. Consumer Rights Act - ο νόμος της 30ής Μαΐου 2014 για τα δικαιώματα των καταναλωτών (Journal of Laws του 2014, σημείο 827).

8. Νόμος για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών - ο νόμος της 18ης Ιουλίου 2002 για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Εφημερίδα των νόμων αριθ. 144, σημείο 1204, όπως τροποποιήθηκε).

9. Παραγγελία - Δήλωση βούλησης του πελάτη, με στόχο άμεσα τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης, προσδιορίζοντας ιδίως το είδος και την ποσότητα των Αγαθών.

II. Γενικές προμήθειες

2.1. Αυτοί οι Κανονισμοί ορίζουν τους κανόνες χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος που διατίθεται στη διεύθυνση www.steelblue.pl.

2.2. Οι Κανονισμοί αυτοί είναι οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθ. 8 του νόμου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

2.3. Οι Κανονισμοί αυτοί ορίζουν ειδικότερα:

α) τους κανόνες εγγραφής και χρήσης του λογαριασμού ως μέρος του ηλεκτρονικού καταστήματος·

β) όροι και προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική κράτηση των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

γ) Όροι και προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική υποβολή Παραγγελιών ως μέρος του ηλεκτρονικού καταστήματος.

δ) τους κανόνες για τη σύναψη Συμφωνιών Πώλησης με χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται ως μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

2.4. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι το σύστημα ΤΠΕ που χρησιμοποιεί ο Πελάτης πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:

α) Internet Explorer έκδοση 8 ή νεότερη με ενεργοποιημένη τη JavaScript ή

β) Google Chrome, Opera ή Mozilla Firefox με ενεργοποιημένη τη JavaScript,

γ) ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024 x 768 pixel.

2.5. Για να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα, ο Πελάτης θα πρέπει να αποκτήσει μόνος του πρόσβαση σε σταθμό υπολογιστή ή τελική συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

2.6. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η SteelBlue διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την παροχή υπηρεσιών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σε άτομα άνω των 18 ετών. Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι πελάτες θα ενημερωθούν για τα παραπάνω.

2.7. Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους Κανονισμούς ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου στην αρχική σελίδα του ιστότοπου www.steelblue.pl και να τον κατεβάσουν και να τον εκτυπώσουν.

2.8. Πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα που παρέχονται στους ιστότοπους του Καταστήματος, ιδίως οι περιγραφές, οι τεχνικές και λειτουργικές παράμετροι και οι τιμές τους, αποτελούν πρόσκληση για σύναψη σύμβασης, κατά την έννοια του άρθρου. 71 ΑΚ.

III. Κανόνες χρήσης του Ηλεκτρονικού καταστήματος

3.1. Προϋπόθεση για την έναρξη χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι η εγγραφή στο πλαίσιό του.

3.2. Η εγγραφή πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση και αποδοχή της φόρμας εγγραφής που είναι διαθέσιμη σε μία από τις σελίδες του Καταστήματος.

3.3. Προϋπόθεση εγγραφής είναι η συναίνεση στο περιεχόμενο των Κανονισμών και η παροχή προσωπικών δεδομένων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά.

3.4. Η SteelBlue μπορεί να στερήσει τον Πελάτη από το δικαίωμα χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και να περιορίσει την πρόσβασή του σε ορισμένους ή όλους τους πόρους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, με άμεση ισχύ, σε περίπτωση παραβίασης από τον Πελάτη των Κανονισμών και ειδικότερα όταν ο Πελάτης:

α) παρείχε αναληθή, ανακριβή ή παρωχημένα δεδομένα κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, παραπλανώντας ή παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων,

β) παραβίασε τα προσωπικά δικαιώματα τρίτων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ιδίως των προσωπικών δικαιωμάτων άλλων πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος,

γ) εμπλέκεται σε άλλες συμπεριφορές που η SteelBlue θεωρεί ότι δεν συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις γενικές αρχές χρήσης του Διαδικτύου ή ότι είναι επιβλαβείς για το καλό όνομα της SteelBlue.

3.5. Ένα άτομο που έχει στερηθεί του δικαιώματος χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν μπορεί να εγγραφεί ξανά χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της SteelBlue.

3.6. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της μετάδοσης μηνυμάτων και δεδομένων σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατάλληλα για τον βαθμό απειλής της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως μέτρα για την αποτροπή την απόκτηση και τροποποίηση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα προσωπικών δεδομένων που αποστέλλονται στο Διαδίκτυο.

3.7. Ο πελάτης υποχρεούται ιδίως:

α) να μην παρέχει ή να μεταδίδει περιεχόμενο που απαγορεύεται από το νόμο, π.χ. περιεχόμενο που προωθεί τη βία, δυσφημιστικό ή παραβιάζει προσωπικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα τρίτων,

β) χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τρόπο που δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία του, ιδίως μέσω της χρήσης συγκεκριμένου λογισμικού ή συσκευών,

γ) να μην προβαίνουν σε ενέργειες όπως: αποστολή ή δημοσίευση αυτόκλητων εμπορικών πληροφοριών (spam) ως μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος,

δ) χρησιμοποιήστε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τρόπο που δεν είναι άβολο για άλλους πελάτες και για την SteelBlue,

ε) χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύεται ως μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μόνο για προσωπική χρήση,

στ) χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα κατά τρόπο σύμφωνο με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τις διατάξεις των Κανονισμών, καθώς και με τις γενικές αρχές χρήσης του Διαδικτύου.

IV. Η διαδικασία σύναψης Σύμβασης Πώλησης

4.1. Για να συνάψετε Συμφωνία Πώλησης μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, μεταβείτε στον ιστότοπο www.steelblue.pl, επιλέξτε τα προϊόντα, ακολουθώντας περαιτέρω τεχνικά βήματα με βάση τα μηνύματα που εμφανίζονται στον Πελάτη και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.

4.2. Η επιλογή των παραγγελθέντων Αγαθών από τον Πελάτη γίνεται με την προσθήκη τους στο καλάθι.

4.3. Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας - μέχρι να πατηθεί το κουμπί "Παραγγελία" - ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τα καταχωρημένα δεδομένα και στην επιλογή των Αγαθών. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα μηνύματα που εμφανίζονται στον Πελάτη και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.

4.4. Αφού ο Πελάτης που χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα, θα εμφανιστεί μια περίληψη της παραγγελίας που υποβλήθηκε. Η περίληψη της παραγγελίας που υποβλήθηκε θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

α) το αντικείμενο της παραγγελίας,

β) τη μονάδα και τη συνολική τιμή των παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης και των πρόσθετων εξόδων (εάν υπάρχουν),

γ) επιλεγμένη μέθοδος πληρωμής,

δ) τον επιλεγμένο τρόπο παράδοσης.

4.5. Για την αποστολή της Παραγγελίας, είναι απαραίτητο να αποδεχτείτε το περιεχόμενο των Κανονισμών, να παράσχετε προσωπικά δεδομένα που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά και να πατήσετε το κουμπί "Επιβεβαίωση αγοράς".

4.6. Η αποστολή της Παραγγελίας από τον Πελάτη αποτελεί δήλωση βούλησης για σύναψη Συμφωνίας Πώλησης με την SteelBlue, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

4.7. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο Πελάτης λαμβάνει ένα e-mail με τίτλο «Επιβεβαίωση Παραγγελίας», που περιέχει την τελική επιβεβαίωση όλων των βασικών στοιχείων της Παραγγελίας.

4.8. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί όταν ο Πελάτης λάβει το e-mail που αναφέρεται παραπάνω.

4.9. Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται στα πολωνικά, με περιεχόμενο σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

V. Παράδοση

5.1. Ο κατάλογος των χωρών στις οποίες παραδίδουμε τα προϊόντα μας βρίσκεται στη σελίδα πληροφοριών παράδοσης . Η παράδοση πραγματοποιείται στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

5.2. Η παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά. Τα έξοδα παράδοσης αναφέρονται στη διεύθυνση www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . Επιπλέον, τα έξοδα αποστολής θα αναγράφονται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

5.3. Η ημερομηνία παράδοσης εξαρτάται από την επιλεγμένη μορφή παράδοσης. Πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους παράδοσης μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους των μεταφορέων.

5.4. Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους Κανονισμούς ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου στην αρχική σελίδα του ιστότοπου www.steelblue.pl και να τον κατεβάσουν και να τον εκτυπώσουν.

5.5. Η ενοποίηση, η ασφάλεια, η αποκάλυψη και η επιβεβαίωση στον Πελάτη των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης για την πώληση των Αγαθών πραγματοποιείται με αποστολή του Πελάτη στη διεύθυνση e-mail που παρέχεται και επισυνάπτοντας έγγραφο που επιβεβαιώνει την αγορά στη συσκευασία που περιέχει τα Αγαθά.

VI. Τιμές και Τρόποι Πληρωμής

6.1. Οι τιμές των εμπορευμάτων δίνονται σε πολωνικά ζλότι και περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθορίζοντας τον συντελεστή), τους τελωνειακούς δασμούς και όλα τα άλλα στοιχεία.

6.2. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το τίμημα:

α) με κατάθεση στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού,

β) πληρωμή στο σύστημα PayU SA,

γ) πληρωμή στο σύστημα Przelewy24,

δ) πληρωμή στο σύστημα paynow.

ε) πληρωμή με κάρτα πληρωμής Visa, MasterCard (η πιστωτική κάρτα χρεώνεται τη στιγμή της παραγγελίας),

στ) κατά την παραλαβή,

ζ) αναβολή πληρωμής (7 ημέρες) - μόνο για σχολεία, δημοσιονομικές μονάδες και κρατικά ιδρύματα,

η) πληρωμή στο σύστημα PayPal,

i) πληρωμή στο σύστημα Revolut.

VII. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Υπαναχώρηση από τη σύμβαση (επιστροφές) σε σχέσεις με ΠΕΛΑΤΕΣ που είναι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ:

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο.

Η προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε στην κατοχή σας το αντικείμενο ή κατά την οποία τρίτο μέρος εκτός του μεταφορέα και υποδεικνύεται από εσάς έλαβε στην κατοχή του το αντικείμενο

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση με μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή e-mail). Οι πληροφορίες πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση: SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Βαρσοβία ή μέσω e-mail στη διεύθυνση sklep@steelblue.pl.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αρκεί να στείλετε πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματός σας υπαναχώρησης από τη σύμβαση πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Υπαναχώρηση από τη σύμβαση (επιστροφές) σε σχέσεις με ΠΕΛΑΤΕΣ που δεν είναι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ισχύει για επιχειρηματίες και ιδρύματα):

Οι κανονισμοί σχετικά με τις αρχές της εγγύησης για ελαττώματα και τις εγγυήσεις ποιότητας σε συμβάσεις με επιχειρηματίες θεσπίζονται απευθείας με τη διατύπωση που υιοθετείται στον Αστικό Κώδικα, άρθρα 556-581.

Συνέπειες υπαναχώρησης από τη σύμβαση

Εάν αποσυρθείτε από αυτήν τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης των αγαθών (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τον τύπο παράδοσης που επιλέξατε, εκτός από τον φθηνότερο τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρεται από εμάς), αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση. Θα επιστρέψουμε την πληρωμή χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με καμία χρέωση σε σχέση με αυτήν την επιστροφή. Μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρι την παραλαβή του αντικειμένου ή μέχρι να μας παράσχετε απόδειξη επιστροφής του, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Στείλτε πίσω ή παραδώστε το αντικείμενο στη SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Βαρσοβία, αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε πίσω το προϊόν πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος της επιστροφής του αντικειμένου. Είστε υπεύθυνοι μόνο για τη μείωση της αξίας του αντικειμένου που προκύπτει από τη χρήση του με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του αντικειμένου.

VIII. Παράπονα για αγαθά

8.1. Η SteelBlue ως πωλητής ευθύνεται έναντι του Πελάτη που είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου. 22 [1] του Αστικού Κώδικα, στο πλαίσιο της εγγύησης για ελαττώματα στο βαθμό που ορίζεται στον Αστικό Κώδικα.

8.2. Τα παράπονα που προκύπτουν από παραβίαση των δικαιωμάτων του Πελάτη που εγγυώνται ο νόμος ή δυνάμει των παρόντων Κανονισμών θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση sklep@steelblue.pl. Η SteelBlue δεσμεύεται να εξετάσει κάθε παράπονο εντός 14 ημερών και, εάν δεν ήταν δυνατό, να ενημερώσει τον Πελάτη εντός αυτής της περιόδου πότε θα εξεταστεί το παράπονο.

IX. Παράπονα σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

9.1. Η SteelBlue λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Καταστήματος, στο βαθμό που προκύπτει από τις τρέχουσες τεχνικές γνώσεις και αναλαμβάνει να άρει τυχόν παρατυπίες που αναφέρουν οι πελάτες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

9.2. Ο Πελάτης υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως τη SteelBlue για τυχόν παρατυπίες ή διακοπές στη λειτουργία του ιστότοπου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

9.3. Παρατυπίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Καταστήματος μπορεί να αναφέρονται από τον Πελάτη εγγράφως στην ακόλουθη διεύθυνση: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Βαρσοβία ή μέσω e-mail στη διεύθυνση sklep@steelblue.pl.

9.4. Στην καταγγελία, ο Πελάτης θα πρέπει να αναφέρει το όνομα και το επώνυμό του, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, το είδος και την ημερομηνία παρατυπιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του Καταστήματος.

9.5. Η SteelBlue δεσμεύεται να εξετάσει κάθε παράπονο εντός 14 ημερών και, εάν δεν ήταν δυνατό, να ενημερώσει τον Πελάτη εντός αυτής της περιόδου πότε θα εξεταστεί το παράπονο.

Χ. Τελικές Διατάξεις

10.1. Επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν μεταξύ της SteelBlue και του Πελάτη που είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου. 22 [1] του Αστικού Κώδικα, υποβάλλεται στα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

10.2. Επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν μεταξύ της SteelBlue και του Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου. 22 [1] ΑΚ ΑΚ, υποβάλλεται στο αρμόδιο για την έδρα της SteelBlue δικαστήριο.

10.3. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες Κανονισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις του νόμου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες σχετικές διατάξεις της πολωνικής νομοθεσίας.