Štatút

Predpisy internetového obchodu SteelBlue

z 13. júla 2022

I. Definície

Pojmy používané v pravidlách znamenajú:

1. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné ustanovenia priznávajú spôsobilosť na právne úkony, ktorá zadáva Objednávku v rámci Obchodu;

2. Občiansky zákonník - zákon z 23. apríla 1964 (Z. z. č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov);

3. Pravidlá - tieto Pravidlá pre poskytovanie elektronických služieb v rámci internetového obchodu SteelBlue;

4. Internetový obchod (Obchod) - webová stránka dostupná na www.steelblue.pl, prostredníctvom ktorej môže Zákazník najmä zadávať Objednávky;

5. Tovar – produkty prezentované v Internetovom obchode;

6. Kúpna zmluva - zmluva o predaji Tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi SteelBlue a Zákazníkom, uzatvorená prostredníctvom internetovej stránky Obchodu;

7. Zákon o právach spotrebiteľov - zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 827);

8. Zákon o poskytovaní elektronických služieb - zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Z. z. č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov);

9. Objednávka - Prehlásenie vôle Zákazníka smerujúce priamo k uzavretiu Kúpnej zmluvy, s uvedením najmä druhu a množstva Tovaru.

II. Všeobecné ustanovenia

2.1. Tieto pravidlá definujú pravidlá používania internetového obchodu dostupného na www.steelblue.pl.

2.2. Tieto pravidlá sú nariadeniami uvedenými v čl. 8 zákona o poskytovaní elektronických služieb.

2.3. Tieto nariadenia definujú najmä:

a) pravidlá registrácie a používania účtu ako súčasti internetového obchodu;

b) obchodné podmienky pre elektronickú rezerváciu produktov dostupných v internetovom obchode;

c) obchodné podmienky elektronického zadávania Objednávok v rámci internetového obchodu;

d) pravidlá pre uzatváranie kúpnej zmluvy s využitím služieb poskytovaných v rámci Internetového obchodu.

2.4. Používanie internetového obchodu je možné za predpokladu, že ICT systém používaný Zákazníkom spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:

a) Internet Explorer verzie 8 alebo novšej s povoleným JavaScriptom, príp

b) Google Chrome, Opera alebo Mozilla Firefox s povoleným JavaScriptom,

c) minimálne rozlíšenie obrazovky 1024 x 768 pixelov.

2.5. Aby mohol zákazník používať internetový obchod, mal by sám získať prístup k počítačovej stanici alebo koncovému zariadeniu s prístupom na internet.

2.6. SteelBlue si v súlade s platnou legislatívou vyhradzuje právo obmedziť poskytovanie služieb prostredníctvom Internetového obchodu osobám starším ako 18 rokov. V tomto prípade budú potenciálni zákazníci upozornení na vyššie uvedené.

2.7. Zákazníci majú kedykoľvek prístup k týmto pravidlám prostredníctvom odkazu na domovskej stránke webovej lokality www.steelblue.pl a môžu si ich stiahnuť a vytlačiť.

2.8. Informácie o Tovare uvedené na stránkach Obchodu, najmä jeho popis, technické a funkčné parametre a ceny, predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle čl. 71 Občianskeho zákonníka.

III. Pravidlá používania internetového obchodu

3.1. Podmienkou začatia používania Internetového obchodu je registrácia v jeho rámci.

3.2. Registrácia prebieha vyplnením a prijatím registračného formulára dostupného na jednej zo stránok Obchodu.

3.3. Podmienkou registrácie je súhlas s obsahom Nariadení a poskytnutie osobných údajov označených ako povinné.

3.4. SteelBlue môže s okamžitou platnosťou zbaviť Zákazníka práva na používanie Internetového obchodu, ako aj obmedziť jeho prístup k niektorým alebo všetkým zdrojom Internetového obchodu v prípade, že Zákazník poruší Nariadenia, a to najmä keď zákazník:

a) uviedol pri registrácii v internetovom obchode nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne údaje, zavádzajúce alebo porušujúce práva tretích osôb,

b) sa prostredníctvom internetového obchodu dopustil porušenia osobnostných práv tretích osôb, najmä osobnostných práv ostatných zákazníkov internetového obchodu,

c) zapája sa do iného správania, ktoré SteelBlue považuje za nezlučiteľné s platnými zákonmi alebo všeobecnými zásadami používania internetu alebo za škodlivé pre dobré meno SteelBlue.

3.5. Osoba, ktorej bolo odňaté oprávnenie na používanie internetového obchodu, sa nemôže znova zaregistrovať bez predchádzajúceho súhlasu SteelBlue.

3.6. Internetový obchod za účelom zaistenia bezpečnosti prenosu správ a údajov v súvislosti so službami poskytovanými na Webovej stránke prijíma technické a organizačné opatrenia primerané stupňu ohrozenia bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zamedzenie získavanie a upravovanie osobných údajov zasielaných na internete neoprávnenými osobami.

3.7. Zákazník je povinný najmä:

a) neposkytovať a neprenášať obsah zakázaný zákonom, napríklad obsah propagujúci násilie, ohováranie alebo porušovanie osobnostných práv a iných práv tretích osôb,

b) používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nenarúša jeho fungovanie, najmä používaním konkrétneho softvéru alebo zariadení,

c) nepodnikanie akcií ako: odosielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných obchodných informácií (spam) v rámci Internetového obchodu,

d) používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nie je nevýhodný pre ostatných zákazníkov a pre SteelBlue,

e) používať akýkoľvek obsah uverejnený v rámci Internetového obchodu iba pre osobnú potrebu,

f) používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona platného na území Poľskej republiky, s ustanoveniami Predpisov, ako aj so všeobecnými zásadami používania internetu.

IV. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

4.1. Ak chcete uzavrieť kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu, prejdite na webovú stránku www.steelblue.pl, vyberte produkty a vykonajte ďalšie technické kroky na základe správ zobrazených zákazníkovi a informácií dostupných na webovej stránke.

4.2. Výber objednaného Tovaru Zákazníkom prebieha jeho vložením do košíka.

4.3. Zákazník má pri zadávaní Objednávky - do stlačenia tlačidla "Objednať" možnosť úpravy zadaných údajov a vo výbere Tovaru. Za týmto účelom postupujte podľa správ zobrazených Zákazníkovi a informácií dostupných na webovej stránke.

4.4. Po tom, čo Zákazník využívajúci Internetový obchod poskytne všetky potrebné údaje, sa zobrazí súhrn zadanej Objednávky. Súhrn zadanej objednávky bude obsahovať informácie o:

a) predmet objednávky,

b) jednotkovú a celkovú cenu objednaných produktov alebo služieb vrátane nákladov na doručenie a dodatočných nákladov (ak existujú),

c) zvolený spôsob platby,

d) zvolený spôsob doručenia.

4.5. Pre odoslanie Objednávky je potrebné akceptovať obsah Pravidiel, uviesť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačidlo „Potvrdiť nákup“.

4.6. Odoslanie Objednávky Zákazníkom je prejavom vôle uzavrieť kúpnu zmluvu so SteelBlue v súlade s Pravidlami.

4.7. Po zadaní objednávky dostane zákazník e-mail s názvom „Potvrdenie objednávky“, ktorý obsahuje konečné potvrdenie všetkých podstatných náležitostí objednávky.

4.8. Zmluva sa považuje za uzavretú, keď Zákazník dostane vyššie uvedený e-mail.

4.9. Kúpna zmluva sa uzatvára v poľskom jazyku s obsahom v súlade s predpismi.

V. Doručenie

5.1. Zoznam krajín, do ktorých dodávame náš tovar, nájdete na stránke s informáciami o doručení . Doručenie sa uskutočňuje na adresu uvedenú zákazníkom pri zadávaní objednávky.

5.2. Dodanie objednaného Tovaru prebieha poštou alebo kuriérom. Náklady na doručenie sú uvedené na www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . Okrem toho budú náklady na doručenie uvedené v čase zadania objednávky.

5.3. Termín doručenia závisí od zvolenej formy doručenia. Informácie o dodacích lehotách nájdete na stránkach prepravcov.

5.4. Zákazníci majú kedykoľvek prístup k týmto pravidlám prostredníctvom odkazu na domovskej stránke webovej lokality www.steelblue.pl a môžu si ich stiahnuť a vytlačiť.

5.5. Konsolidácia, zabezpečenie, sprístupnenie a potvrdenie príslušných ustanovení Zmluvy o predaji Tovaru Zákazníkovi prebieha odoslaním Zákazníka na uvedenú e-mailovú adresu a priložením dokladu potvrdzujúceho nákup k balíku obsahujúcemu Tovar.

VI. Ceny a spôsoby platby

6.1. Ceny Tovaru sú uvedené v poľských zlotých a zahŕňajú všetky zložky vrátane DPH (s uvedením sadzby), cla a všetkých ostatných zložiek.

6.2. Zákazník má možnosť zaplatiť cenu:

a) prevodom na číslo bankového účtu,

b) platba v systéme PayU SA,

c) platba v systéme Przelewy24,

d) platba v systéme výplaty.

e) platba platobnou kartou Visa, MasterCard (z kreditnej karty sa účtuje v čase zadania objednávky),

f) po prijatí,

g) odložená platba (7 dní) - len pre školy, rozpočtové jednotky a štátne inštitúcie,

h) platba v systéme PayPal,

i) platba v systéme Revolut.

VII. Právo na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy (vrátenie) vo vzťahoch s KLIENTMI, ktorí sú SPOTREBITEĽMI:

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď ste sa dostali do držby veci alebo kedy sa vec dostala do držby Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Informácie je potrebné zaslať na adresu: SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava alebo e-mailom na sklep@steelblue.pl.

Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy Vám postačí, ak pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy zašlete informáciu o uplatnení Vášho práva na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy (vrátenie) vo vzťahu k ZÁKAZNÍKOM, ktorí nie sú SPOTREBITEĽMI (platí pre podnikateľov a inštitúcie):

Predpisy o zásadách záruky za vady a zárukách za akosť v zmluvách s podnikateľmi sú prijaté priamo v znení prijatom v Občianskom zákonníku, články 556-581.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky platby, ktoré sme od Vás prijali, vrátane nákladov na doručenie tovaru (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z vami zvoleného spôsobu doručenia iného ako najlacnejší typ štandardného doručenia ponúkaný spoločnosťou nás), bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu vrátime pomocou rovnakého platobného prostriedku, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v každom prípade vám v súvislosti s týmto vrátením nebudú účtované žiadne poplatky. Môžeme zadržať refundáciu, kým nedostaneme položku alebo kým nám neposkytnete dôkaz o jej vrátení, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar prosím zašlite späť alebo odovzdajte na SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava, bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o svojom odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty 14 dní. Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie položky. Zodpovedáte len za zníženie hodnoty veci v dôsledku používania iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti veci.

VIII. Reklamácie Tovaru

8.1. SteelBlue ako predávajúci zodpovedá zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom v zmysle čl. 22 [1] Občianskeho zákonníka, v rámci záruky za vady v rozsahu uvedenom v Občianskom zákonníku.

8.2. Sťažnosti vyplývajúce z porušenia práv zákazníka zaručených zákonom alebo podľa týchto Pravidiel zasielajte na adresu sklep@steelblue.pl. SteelBlue sa zaväzuje každú reklamáciu posúdiť do 14 dní, a ak to nebolo možné, v tejto lehote informovať Zákazníka, kedy bude reklamácia posúdená.

IX. Reklamácie týkajúce sa poskytovania elektronických služieb

9.1. SteelBlue podniká kroky na zabezpečenie riadneho fungovania Obchodu v rozsahu, ktorý vyplýva zo súčasných technických znalostí, a zaväzuje sa v primeranom čase odstrániť akékoľvek nezrovnalosti nahlásené zákazníkmi.

9.2. Zákazník je povinný bezodkladne oznámiť SteelBlue akékoľvek nezrovnalosti alebo prerušenia fungovania webovej stránky Internetového obchodu.

9.3. Nezrovnalosti súvisiace s fungovaním Obchodu môže Zákazník nahlásiť písomne na adresu: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava alebo e-mailom na sklep@steelblue.pl.

9.4. Zákazník by mal v reklamácii uviesť svoje meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, druh a dátum výskytu nezrovnalostí súvisiacich s fungovaním Obchodu.

9.5. SteelBlue sa zaväzuje každú reklamáciu posúdiť do 14 dní, a ak to nebolo možné, v tejto lehote informovať Zákazníka, kedy bude reklamácia posúdená.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Riešenie akýchkoľvek sporov vzniknutých medzi SteelBlue a Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle čl. 22 [1] Občianskeho zákonníka, sa predkladajú príslušným súdom v súlade s ustanoveniami príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

10.2. Riešenie akýchkoľvek sporov vzniknutých medzi SteelBlue a Zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle čl. 22 [1] Občianskeho zákonníka Občianskeho zákonníka, sa predkladá súdu príslušnému podľa sídla SteelBlue.

10.3. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto predpisy, sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ustanovenia zákona o poskytovaní elektronických služieb a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.