Stadga

Regler för SteelBlue onlinebutik

den 13 juli 2022

I. Definitioner

Termerna som används i föreskrifterna betyder:

1. Kund - en fysisk person, juridisk person eller en organisatorisk enhet som inte är en juridisk person, vars särskilda bestämmelser ger rättskapacitet, som lägger en Beställning i Butiken;

2. Civil Code - Lag av den 23 april 1964 (Journal of Laws nr 16, punkt 93, med ändringar);

3. Regler - dessa regler för tillhandahållande av elektroniska tjänster som en del av SteelBlue onlinebutik;

4. Onlinebutik (butik) - en webbplats tillgänglig på www.steelblue.pl, genom vilken kunden i synnerhet kan lägga beställningar;

5. Varor - produkter som presenteras i onlinebutiken;

6. Försäljningsavtal - ett avtal för försäljning av varor i den mening som avses i civillagen, som ingås mellan SteelBlue och kunden, som ingås med hjälp av butikens webbplats;

7. Consumer Rights Act - lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Journal of Laws of 2014, punkt 827);

8. Lag om tillhandahållande av elektroniska tjänster - lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (lagtidning nr 144, punkt 1204, med ändringar);

9. Order - Kundens viljeförklaring, som syftar direkt till ingåendet av försäljningsavtalet, med angivande av i synnerhet varornas typ och kvantitet.

II. Allmänna bestämmelser

2.1. Dessa regler definierar reglerna för användning av onlinebutiken som finns på www.steelblue.pl.

2.2. Dessa föreskrifter är de föreskrifter som avses i art. 8 § lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster.

2.3. Dessa föreskrifter specificerar särskilt:

a) reglerna för registrering och användning av kontot som en del av onlinebutiken;

b) villkor för att göra en elektronisk bokning av produkter tillgängliga i onlinebutiken;

c) villkor för att göra beställningar elektroniskt som en del av onlinebutiken;

d) reglerna för att ingå försäljningsavtal med de tjänster som tillhandahålls som en del av Onlinebutiken.

2.4. Det är möjligt att använda nätbutiken förutsatt att det IKT-system som används av kunden uppfyller följande tekniska minimikrav:

a) Internet Explorer version 8 eller senare med JavaScript aktiverat, eller

b) Google Chrome, Opera eller Mozilla Firefox med JavaScript aktiverat,

c) minsta skärmupplösning på 1024 x 768 pixlar.

2.5. För att kunna använda nätbutiken bör Kunden på egen hand skaffa tillgång till en datorstation eller slutenhet med Internetåtkomst.

2.6. I enlighet med tillämplig lag förbehåller sig SteelBlue rätten att begränsa tillhandahållandet av tjänster via Onlinebutiken till personer som är över 18 år. I detta fall kommer potentiella kunder att meddelas om ovanstående.

2.7. Kunder kan när som helst komma åt dessa regler via länken på hemsidan www.steelblue.pl och ladda ner och skriva ut.

2.8. Information om Varorna som tillhandahålls på Butikens webbplatser, särskilt deras beskrivningar, tekniska och funktionella parametrar och priser, utgör en inbjudan att ingå ett avtal, i den mening som avses i art. 71 i civillagen.

III. Regler för användning av nätbutiken

3.1. Förutsättningen för att börja använda Webbutiken är registrering inom dess ramar.

3.2. Registrering sker genom att fylla i och acceptera registreringsformuläret som finns på någon av Butikens sidor.

3.3. Villkoret för registrering är samtycke till innehållet i föreskrifterna och tillhandahållande av personuppgifter markerade som obligatoriska.

3.4. SteelBlue kan frånta Kunden rätten att använda Onlinebutiken, samt begränsa dess tillgång till vissa eller alla av Onlinebutikens resurser, med omedelbar verkan, vid Kundens överträdelse av Regelverket, och i synnerhet när kunden:

a) tillhandahållit osanna, felaktiga eller föråldrade uppgifter under registreringen i nätbutiken, vilseledande eller intrång i tredje parts rättigheter,

b) begått ett intrång i tredje parts personliga rättigheter genom onlinebutiken, särskilt de personliga rättigheterna för andra kunder i onlinebutiken,

c) ägnar sig åt andra beteenden som SteelBlue anser vara oförenliga med tillämplig lag eller allmänna principer för användning av Internet, eller skada SteelBlues goda namn.

3.5. En person som har fråntagits rätten att använda nätbutiken får inte omregistrera sig utan SteelBlues föregående medgivande.

3.6. För att säkerställa säkerheten för överföringen av meddelanden och data i samband med tjänsterna som tillhandahålls på webbplatsen vidtar nätbutiken tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga för graden av hot mot säkerheten för de tillhandahållna tjänsterna, särskilt åtgärder för att förhindra obehöriga personers förvärv och modifiering av personuppgifter som skickas på Internet.

3.7. Kunden är särskilt skyldig att:

a) att inte tillhandahålla eller överföra innehåll som är förbjudet enligt lag, t.ex. innehåll som främjar våld, ärekränkande eller kränker personliga rättigheter och andra rättigheter för tredje part,

b) använda onlinebutiken på ett sätt som inte stör dess funktion, i synnerhet genom användning av specifik programvara eller enheter,

c) inte vidta åtgärder som att: skicka eller publicera oönskad kommersiell information (spam) som en del av onlinebutiken,

d) använda onlinebutiken på ett sätt som inte är obekvämt för andra kunder och för SteelBlue,

e) använda allt innehåll som publiceras som en del av onlinebutiken endast för personligt bruk,

f) använda onlinebutiken på ett sätt som överensstämmer med bestämmelserna i den lag som gäller i Republiken Polens territorium, bestämmelserna i förordningarna, såväl som med de allmänna principerna för användning av internet.

IV. Förfarandet för att ingå ett försäljningsavtal

4.1. För att ingå ett försäljningsavtal via onlinebutiken, gå till webbplatsen www.steelblue.pl, välj produkterna och vidta ytterligare tekniska steg baserat på de meddelanden som visas för kunden och den information som finns tillgänglig på webbplatsen.

4.2. Valet av de beställda varorna av kunden görs genom att lägga dem i varukorgen.

4.3. Vid beställning - tills knappen "Beställ" trycks - har Kunden möjlighet att ändra de angivna uppgifterna och i valet av Varorna. För att göra detta, följ meddelandena som visas för kunden och den information som finns tillgänglig på webbplatsen.

4.4. Efter att kunden som använder onlinebutiken tillhandahållit all nödvändig information, kommer en sammanfattning av den gjorda beställningen att visas. Sammanfattningen av den gjorda beställningen kommer att innehålla information om:

a) föremålet för beställningen,

b) enhetspriset och totalpriset för de beställda produkterna eller tjänsterna, inklusive leveranskostnader och ytterligare kostnader (om några),

c) valt betalningssätt,

d) det valda leveranssättet.

4.5. För att skicka Beställningen är det nödvändigt att acceptera innehållet i Reglerna, tillhandahålla personuppgifter markerade som obligatoriska och trycka på knappen "Bekräfta köp".

4.6. Att skicka beställningen av kunden är en viljeförklaring att ingå ett försäljningsavtal med SteelBlue, i enlighet med bestämmelserna.

4.7. Efter att ha lagt beställningen får kunden ett e-postmeddelande med titeln "Orderbekräftelse", som innehåller den slutliga bekräftelsen av alla väsentliga delar av beställningen.

4.8. Avtalet anses ingått när Kunden erhåller ovan nämnda e-postmeddelande.

4.9. Försäljningsavtalet ingås på polska, med innehållet i enlighet med bestämmelserna.

V. Leverans

5.1. Listan över länder som vi levererar våra varor till finns på sidan med leveransinformation . Leverans sker till den adress som Kunden angett vid beställning.

5.2. Leverans av de beställda Varorna sker med post eller bud. Leveranskostnader anges på www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . Dessutom kommer leveranskostnader att anges vid beställningstillfället.

5.3. Leveransdatum beror på vald leveransform. Information om leveranstider finns på transportörernas hemsidor.

5.4. Kunder kan när som helst komma åt dessa regler via länken på hemsidan www.steelblue.pl och ladda ner och skriva ut.

5.5. Konsolidering, säkerhet, avslöjande och bekräftelse till Kunden av relevanta bestämmelser i Avtalet för försäljning av Varor sker genom att Kunden skickas till den angivna e-postadressen och genom att bifoga ett dokument som bekräftar köpet till paketet som innehåller Varorna.

VI. Priser och betalningsmetoder

6.1. Priserna på varorna anges i polska zloty och inkluderar alla komponenter, inklusive moms (som specificerar satsen), tullar och alla andra komponenter.

6.2. Kunden har möjlighet att betala priset:

a) genom överföring till bankkontonumret,

b) betalning i PayU SA-systemet,

c) betalning i Przelewy24-systemet,

d) betalning i paynow-systemet.

e) betalning med Visa, MasterCard-betalkort (kreditkortet debiteras vid beställningstillfället),

f) vid mottagandet,

g) uppskjuten betalning (7 dagar) - endast för skolor, budgetenheter och statliga institutioner,

h) betalning i PayPal-systemet,

i) betalning i Revolut-systemet.

VII. Ångerrätt

Frånträde från kontraktet (returer) i relationer med KUNDER som är KONSUMENT:

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Tidsfristen för att frånträda avtalet löper ut efter 14 dagar från den dag då du kom i besittning av föremålet eller då en tredje part förutom transportören och som du angett kom i besittning av föremålet

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Informationen ska skickas till följande adress: SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa eller via e-post till sklep@steelblue.pl.

För att hålla tidsfristen för att frånträda avtalet räcker det att du skickar information angående utövandet av din rätt att frånträda avtalet innan tidsfristen för att ångra avtalet.

Frånträde från kontraktet (returer) i relationer med KUNDER som inte är KONSUMENT (gäller entreprenörer och institutioner):

Föreskrifter om principerna för garanti för defekter och kvalitetsgarantier i kontrakt med företagare antas direkt i den lydelse som antas i civillagen, artiklarna 556-581.

Konsekvenser av att frånträda avtalet

Om du frånträder detta avtal, kommer vi att ersätta dig alla betalningar som erhållits från dig, inklusive kostnaderna för leverans av varorna (förutom extra kostnader som uppstår på grund av den typ av leverans som du valt utom den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), omedelbart och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att utöva rätten att frånträda detta avtal. Vi kommer att återbetala betalningen med samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att ta på dig några avgifter i samband med denna retur. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi tar emot varan eller tills du ger oss bevis på att den har returnerats, beroende på vad som inträffar först.

Skicka tillbaka eller lämna över varan till SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, omedelbart och i alla fall inte senare än 14 dagar från den dag då du informerade oss om ditt frånträde från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varan innan perioden på 14 dagar har gått ut. Du kommer att få stå för den direkta kostnaden för att returnera varan. Du är endast ansvarig för minskningen av varans värde till följd av att du använder den på ett annat sätt än vad som var nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

VIII. Klagomål om varor

8.1. SteelBlue som säljare är ansvarig gentemot Kunden som är konsument i den mening som avses i art. 22 [1] i civillagen, under garantin för defekter i den utsträckning som anges i civillagen.

8.2. Klagomål som härrör från kränkning av kundens rättigheter som garanteras i lag eller enligt dessa regler ska skickas till adressen sklep@steelblue.pl. SteelBlue åtar sig att behandla varje klagomål inom 14 dagar, och om det inte var möjligt, att inom denna period informera Kunden om när klagomålet kommer att behandlas.

IX. Klagomål angående tillhandahållande av elektroniska tjänster

9.1. SteelBlue vidtar åtgärder för att säkerställa att Butiken fungerar korrekt, i den utsträckning som är ett resultat av den aktuella tekniska kunskapen och åtar sig att ta bort alla oegentligheter som rapporterats av kunder inom rimlig tid.

9.2. Kunden är skyldig att omedelbart meddela SteelBlue alla oegentligheter eller avbrott i funktionen av Webbutikens webbplats.

9.3. Oegentligheter relaterade till Butikens funktion kan Kunden rapportera skriftligen till följande adress: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa eller via e-post till sklep@steelblue.pl.

9.4. I klagomålet ska Kunden ange sitt namn och efternamn, korrespondensadress, typ och datum för oegentligheter relaterade till Butikens funktion.

9.5. SteelBlue åtar sig att behandla varje klagomål inom 14 dagar, och om det inte var möjligt, att inom denna period informera Kunden om när klagomålet kommer att behandlas.

X. Slutbestämmelser

10.1. Lösning av eventuella tvister som uppstår mellan SteelBlue och kunden som är en konsument i den mening som avses i art. 22 [1] i civillagen, ska överlämnas till behöriga domstolar i enlighet med bestämmelserna i de relevanta bestämmelserna i civilprocesslagen.

10.2. Lösning av eventuella tvister som uppstår mellan SteelBlue och kunden som inte är en konsument i den mening som avses i art. 22 [1] i Civil Code of the Civil Code, överlämnas till den domstol som är behörig för sätet för SteelBlue.

10.3. I frågor som inte omfattas av dessa bestämmelser ska bestämmelserna i civillagen, bestämmelserna i lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster och andra relevanta bestämmelser i polsk lag gälla.